Retningslinjer for ansøgninger og bevillinger

Ansøgning til Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond

Der skal benyttes elektronisk ansøgningsformular. Andre former for ansøgninger vil ikke blive behandlet. Adgang til elektronisk ansøgning: KLIK HER.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
 1. Ansøgers navn, adresse og telefon, kontaktperson, e-postadresse, CVRnr./SEnr. (hvor dette er relevant), ellers CPR-nummer på ansøger, adresse på eventuel hjemmeside
 2. Titel på formål, der søges støtte til
 3. Beskrivelse af det formål, der søges støtte til (mindst 2000 tegn)
 4. Hvad håber du/I projektet fører til?
 5. Hvad er det nyskabende i projektet?
 6. Angivelse af, hvilken kategori ansøgningen hører ind under (Byggeteknisk forskning og udvikling, Indeklima, Kunst, Social eller Uden for kategorierne)
 7. Samlet budget
 8. Ansøgt beløb
 9. Egenfinansiering
 10. Søges der finansiering fra andre kilder?
 11. Opnået støtte fra andre kilder? Og i bekræftende fald hvilken støtte?
 12. Tidligere modtaget støtte fra MPKJ Fond?
 13. Pengeinstitut / reg.nr. / kontonummer, hvor evt. bevilget støtte skal overføres til
Hvis en ansøger ønsker det, kan man til ansøgningen vedhæfte op til 3 dokumenter:
 1. En mere uddybende ansøgning
 2. Budget
 3. Supplerende materiale, det kan eksempelvis være vedtægter, såfremt ansøger er en forening.
Overholder en ansøgning ikke ovenstående formalia, vil den ikke blive behandlet.

Spørgsmål i relation til ansøgninger og fonden i øvrigt, kan rettes til fondsbestyrelsen att. Jannik Augsburg på adressen: jannik(at)kjfonden.dk 
 
Ansøgere, der søger om støtte til forskningsprojekter, skal vide, at fonden fortrinsvis støtter forskning, hvor resultaterne offentliggøres og frit kan anvendes af alle.
Fonden modtager kun skriftlige henvendelser. Behandlingstid for ansøgninger kan være op til 6 mdr. Der gives svar på alle ansøgninger. 

Når modtaget bevilling eller tilsagn om bevilling fra Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond
Ansøgere til Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond skal på forhånd acceptere det vilkår, at såfremt de får støtte fra fonden, skal de afgive en mindre beretning (rapport) om resultaterne af det formål, som de har fået støtte til, evt. ved at de i første omgang har fået et betinget tilsagn om støtte.

Beretning (rapport) forventes altid afgivet senest 3 mdr. efter, at formålet, som der blev givet støtte til, er gennemført. Ved en evt. flerårig støtte, skal Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond endvidere modtage en beretning (rapport) som status for indeværende år før næste års støtte vil blive overført.

Beretning (rapport) forventes kun at fylde 5-10 maskinskrevne linjer og må meget gerne suppleres med adresse på evt. hjemmeside, hvor interesserede kan finde yderligere informationer. Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond forbeholder sig ret til frit at kunne bruge beretning (rapport) helt eller delvist i sin markedsføring af Fonden.

Beretning (rapport) sendes i elektronisk udgave til Jannik Augsburg på adressen: jannik(at)kjfonden.dk

Ved offentliggørelse af resultatet af det formål, der er givet støtte til, forventes det at Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond akkrediteres og mindst på lige fod med evt. andre bidragsydere.

Hvor resultatet af det formål, der er givet støtte til, på en eller anden måde er genstand for en offentlig markering (eksempelvis udstilling, fernisering, officiel åbning/reception, konference/seminar) modtager Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond meget gerne en orientering herom samt evt. invitation til at deltage. Informationer af denne karakter bedes sendt i elektronisk udgave til Jannik Augsburg på adressen: jannik(at)augsburg.nu